startworks_2560x1600.jpg

 

每年的5月4日,是所有星戰迷都知道的《星際大戰日》。

這個以「願原力與你同在」(May the Force be with you)的經典台詞,

所延伸出的紀念日,已在地球上產生了莫大的影響力。


 

而我認為在這個星戰月,身為上班族的咱們,無論是不是星戰迷,

都很適合使用這款我向星戰致敬的桌布:「願財力與你同在」(May the Fortune be with you)!

 

 

 

草圖.jpg

同事看到我畫草圖,都懷疑過我到底是不是美術系畢業的....

 

●--------------------------------------------------------------------------------●

桌布有多種尺寸,適用於您的智慧手機、平板或電腦螢幕

    

    

     

    i'm mark 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()